دکتر ابوالفضل صلواتی زاده

مشاور و مدرس دوره های تخصصی کارآفرینی و مدیریت در کشورهای امارات و ایران عضو کارگروه پاسخگویی اجتماعی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
  • 1
  • 2