مهندس ایمان کریمی

سابقه مدیریت سرمایه گذاری ۱۰۰ استارتاپ

 مدیرعامل استارتاپ استودیو AIMedic

کارشناسی ارشد فیزیک از دانشگاه شهید بهشتی